divendres, 9 de març del 2012

Declaració Universal dels Drets dels Animals

Adoptada el 1977 per la Lliga Internacional dels Drets de l’Animal i les lligues Nacionals. Proclamada el 15 d’octubre de 1978 per la Lliga Internacional dels Drets de l’Animal i les lligues Nacionals. Posteriorment aprovada per la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) i per l’ONU (Organització de les Nacions Unides ).

PREÀMBUL DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DE L'ANIMAL
Considerant que tot animal té drets, Considerant que la ignorància i el rebuig d’aquests drets han conduït i segueixen conduint l’home a cometre crims contra la naturalesa i contra els animals,
Considerant que el reconeixement, per part de l’espècie humana, dels drets a l’existència d’altres espècies d’animals serà la clau de la coexistència de les espècies al món,
Considerant que l’espècie humana comet genocidi i existeix l’amenaça que segueixi cometent-lo,
Considerant que el respecte cap als animals per part de l’home està lligat al respecte dels humans entre ells mateixos,
Considerant que l’educació ha d’ensenyar, des de la infantesa, a observar, comprendre, respectar i estimar els animals.

PER TOT AIXÒ, ES PROCLAMA EL SEGÜENT:

Article.1r
Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateix dret a l’existència.
Article.2n
A) Tot animal té dret al respecte.
B) L’ésser humà, com espècie animal, no té dret d’exterminar o explotar altres animals, ni violar aquest dret. L’ésser humà té l’obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals.
C) Tots els animals tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser humà.

Article.3r
A) Cap animal serà sotmès a maltractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals.
B) En cas que la mort de l’animal sigui necessària, aquesta ha de ser instantània, sense dolor i no ha de generar angoixa.

Article.4t
A) S’estableix el dret a la llibertat dels animals salvatges i el dret dels domèstics a viure i créixer a ritme i en les condicions pròpies de la seva espècie, com a viure en el seu medi natural, ja sigui terrestre, aeri o aquàtic, a reproduir-se i a poder complir el seu cicle natural de vida.
B) Tota privació de llibertat, encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària a aquest dret.

Article.5
A) Tot animal que pertanyi a una espècie que visqui tradicionalment en l’entorn humà, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que són pròpies de la seva espècie.
B) Tota modificació d’aquest ritme o condicions que sigui imposada per l’home amb finalitats mercantils, és contrària al susdit dret.

Article.6
A) Tot animal que l’home hagi acollit com a company té dret que la duració de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural.
B) L’abandonament d’un animal és un acte de crueltat i degradant.

Article.7è
Tot animal adquirit per a treballar té dret a gaudir d'un límit en el temps i la intensitat del seu treball, a una alimentació adequada i al repòs requerit.

Article.8è
A) Es condemna tota experimentació científica amb animals que impliqui un patiment, tant físic com psicològic, puix que el patiment és totalment incompatible amb els drets de l’animal, ja es tracti d’experiments mèdics, científics, comercials o de qualsevol naturalesa.
B) Han de ser utilitzades i desenvolupades tècniques alternatives a l’experimentació animal.

Article.9è
Quan un animal és criat per a l’alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i sacrificat sense que res no li produeixi ansietat o dolor.

Article.10è
A) Cap animal no ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà.
B) Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat de l’animal.

Article.11è
Tot acte que provoqui la mort innecessària d’un animal és un crim contra la vida, és a dir un biocidi.

Article.12è
A) Tot acte que provoqui la mort d’un gran nombre d’animals salvatges és un genocidi, és a dir , un crim contra l’espècie.
B) La contaminació i la destrucció de l’ambient natural conduiran cap al genocidi.

Article.13è
A) Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.
B) Les escenes de violència en què els animals són víctimes han de ser prohibides en el cinema i la TV, a no ser que serveixin per mostrar els atemptats contra els drets dels animals.

Article.14è
A) Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental.
B) Els drets de l’animal han de ser defensats per la llei com ho són els drets dels humans.