dijous, 8 de febrer del 2018

Patrons inflamatoris en dermatologia canina
Per a realitzar una aproximació al camp de la citologia cutània és útil classificar les mostres en diversos patrons reactius segons la població cel·lular predominant.

Patró supuratiu
La cèl·lula predominant és el neutròfil que constitueix més del 85% de la població cel·lular. És important diferenciar en quin estat es troben els neutròfils:
Neutròfils intactes: conserven l’aspecte característic d’aquesta cèl·lula:
- mida 12-15 Micres o 2-24 cops el diàmetre d’un eritròcit
- Nucli lobulat o parcialment segmentat amb cromatina densa de color púrpura fosca
- citoplasma rosa pàl·lid o blau clar finament granular.
Apareixen en malalties traumàtiques, immunomediades o bacterianes específiques. També en casos d’infecció fúngica o de reacció a cossos estranys.
Neutròfils degenerats o tòxics: Mostren canvis morfològics notables. Un dels més comuns és l’anomenada cariolisis, en què s’aprecia un augment de mida del nucli cel·lular que es tenyeix de color més pàl·lid, acompanyat de vacuolització esponjosa del citoplasma. Aquesta trobada és característica d’una mort cel·lular ràpida quasi sempre produïda per toxines bacterianes.
Picnosis:  consisteix en l’enfosquiment i reducció de la mida del nucli englobat en una matriu cel·lular intacta. Aquest procés sol desembocar en la cariorexis, que consisteix en la fragmentació del nucli picnòtic. Aquests canvis són més lents i s’associen a infeccions menys agressives.

Patró piogranulomatós
En aquest patró la població cel·lular majoritària es troba composta principalment per neutròfils i macròfags.
Són característics de reaccions de cos estranys (on freqüentment apareixen cèl·lules gegants multinucleades):
-          infeccioses per protozous i fúngiques
-          Panniculitis
-          Granulomes per llepada o inflamacions de caràcter crònic

Patró eosinofílic
En aquest cas la mostra conté més d’un 10% d’eosinòfils, juntament amb una altra població mixta de cèl·lules inflamatòries. És característica d’alguns processos com:
-          parasitosis cutànies
-          Granuloma eosinofílic
-          Furunculosis eosinofílica
-          Reaccions d’hipersensibilitat

Patró limfòcitic - plasmacític
És un patró poc freqüent, on trobem una població limfoide i de cèl·lules plasmàtiques; a un 10% del total.
Sol ser indicatiu de cronicitat i tot i que no és patognomònica en ocasions permet orientar el diagnòstic com en el cas de pododermatitis de cèl·lules plasmàtiques o gingivitis linfoplasmocítica.