dimarts, 26 d’abril del 2016

La inhibició de la mossegada

La inhibició de la mossegada és la peça fonamental de la socialització de qualsevol cadell. 
Un gos que no ha après a inhibir la seva mossegada és un gos perillós que pot fer mal fins i tot quan juga. En canvi, un gos que sap inhibir la seva mossegada evitarà fer mal fins i tot quan mossega per advertir que està enfadat.
El període crític per aprendre la inhibició de la mossegada acaba als 4 mesos d'edat del cadell, quan ja hi ha el canvi de dentició. Passat aquest temps costa que aprengui a inhibir la mossegada.

Aspectes a considerar per ensenyar-li a inhibir la mossegada:

Seria ideal que tingués companys canins de joc. És com aprèn a regular la força de la queixalada, quan juga amb altres gossos. El principi és senzill: si el nostre amic mossega fort, l'altre es queixa i el joc s'acaba, encara que sigui per uns segons. Llavors, jugar sense fer mal es reforça positivament (amb el mateix joc) i jugar bruscament es castiga negativament (acabant el joc). En aquesta edat és la seva mare i germans, normalment, qui els ho ensenya.


L'hem d'ensenyar "com mossegar" les mans, jugant. 
És molt important per a cadells de menys de quatre mesos perquè els ensenya que els éssers humans som més sensibles que els gossos. Així, el nostre cadell aprendrà a regular la seva mossegada de diferent manera quan juga amb humans que quan juga amb altres gossos.
Per ensenyar-li a mossegar jugant amb les nostres mans, comencem a jugar amb ell i permetem-li que les mossegui. El moment en què ens causi dolor, diguem-li "No", retirem la mà i aturem el joc. I millor si en lloc de dir "No", fem: "Ai!" en un to elevat de veu, fent-li notar el dolor. En realitat no importa la paraula, sinó que s'adoni que fa mal, i finalitzem el joc al moment exacte, quan el nostre amic ens mossega amb força.

El moment és molt important. El joc no l'hem d'aturar quan el cadell està mossegant-nos suaument pequè si continuem jugant quan ell ens mossega amb força, estarem ensenyant-li a mossegar amb força.

Aturar el joc vol dir ignorar el nostre amic per uns segons, però amb mesura! no el castiguem físicament, ni el deixem aïllat, ni el lliguem, ni res per l'estil. Simplement aturem el joc, ignorem-lo i després d'uns segons que ell s'adoni, reprenem el joc novament.

Repetim el procediment i practiquem-lo en diferents llocs per generalitzar l'aprenentatge. És important que altres persones segueixin la pràctica, i ell comprendrà que tots els humans són sensibles.

Si no podem aturar les mossegades del nostre amic dient "Ai!", primer ensenyem-li l'ordre "deixa", i usem-la només quan està massa entusiasmat. Però atents! perquè en aquest cas no podem ignorar el nostre amic ni per uns segons, ja que estaríem castigant el fet d'obeir l'ordre "deixa!". Simplement aturem el joc, el felicitem per haver-nos fet cas, acariciem-lo i reprenem el joc quan es calmi. També hauríem d'oferir-li "substituts de les nostres mans" com mossegadors, joguines, cordes, etc. perquè el nostre amic pugui calmar les molèsties de la dentició mossgant objectes, no a nosaltres.

No permetem que nens molt petits practiquin aquest exercici perquè els resultats seran desastrosos. Els nens molt petits no tenen el control necessari per portar l'exercici de forma adequada i és molt probable que el cadell acabi aprenent que és més divertit mossegar amb força.

No castiguem mai físicament al cadell per mossegar amb força. Això només generarà por i/o agressió. I si decideix mossegar quan sigui adult, ho farà amb moltíssima força perquè no sabrà el límit. Una altra raó per no usar càstigs físics és que els cadells no poden controlar completament els seus impulsos fins que són una mica grans. Per tant, encara que hagi après a inhibir la seva mossegada, algunes vegades estarà molt entusiasmat com per adonar-se que ha de controlar-la. Quan passi els quatre o quatre mesos i mig, ja podrà controlar la seva mossegada amb facilitat... si és que li hem ensenyat a fer-ho.
La inhibición de la mordida es quizás la pieza fundamental de la socialización de cualquier cachorro. Un perro que no ha aprendido a inhibir su mordida es un perro peligroso que puede causar daños incluso cuando juega. En cambio, un perro que sabe inhibir su mordida puede evitar causar daños incluso cuando muerde para advertir que está enojado.
El período crítico para la inhibición de la mordida termina alrededor de los cuatro meses y medio de vida del cachorro, cuando ocurre el cambio de dentición. Pasado este tiempo será muy difícil que le enseñes a tu perro a inhibir su mordida.
Entre los adiestradores es muy común hablar de perros de boca suave y boca dura. Los perros de boca suave son los que han aprendido a inhibir la mordida y son capaces de usar su boca para sujetar cosas sin dañarlas.
Existen varios aspectos a considerar para enseñarle a tu perro a inhibir su mordida.
El primero es que tu cachorro tenga compañeros caninos de juego. Esto es fundamental porque los cachorros aprenden a regular la fuerza de sus mordidas cuando juegan con otros perros. El principio es sencillo: si tu perro muerde muy fuerte, el otro cachorro se queja y el juego termina, aunque sea por unos segundos. Entonces, jugar sin dañar se refuerza positivamente (con el mismo juego) y jugar bruscamente se castiga negativamente (terminando el juego).
El segundo aspecto a considerar es que le enseñes a tu perro la orden "Suelta". Esta orden no ayuda a regular la fuerza de las mordidas, pero ayuda a que tu perro deje de morder algo.
El tercer aspecto es que le enseñes a tu perro a morder tus manos jugando. Aunque esto no es recomendado por muchos adiestradores, es muy importante para cachorros de menos de cuatro meses porque les enseña que los seres humanos somos más sensibles que los perros. Así, tu cachorro aprenderá a regular su mordida de diferente manera cuando juega con humanos que cuando juega con perros.
Para enseñarle a tu cachorro a morder tus manos jugando, empieza a jugar con él y permítele que muerda tus manos. El momento en que te cause dolor, dile "No" y termina el juego retirando tu mano. Algunos adiestradores sugieren que en lugar de decir "No", digas "Ay!" en un tono elevado de voz, haciendo notar tu dolor. En realidad no importa que palabra uses. Lo que importa es que finalices el juego en el momento exacto en que tu perro muerde con fuerza.
Como verás, el timing es muy importante en este caso. Si terminas el juego cuando tu perro está mordiéndote suavemente pero lo continúas cuando él te muerde con fuerza, estarás enseñándole a morder con fuerza.
Cuando detengas el juego, ignora a tu perro por unos segundos. Así el castigo negativo hará efecto. Sin embargo, no dejes a tu perro aislado ni nada por el estilo. Simplemente detén el juego, ignora a tu perro por unos segundos y reanuda el juego nuevamente.
De vez en cuando detén el juego y no lo reanudes muy pronto.
Repite el procedimiento por un tiempo y practícalo en diferentes lugares para generalizar el aprendizaje. También haz que otras personas (tu esposa, esposo, hermano, hermana, etc.) practiquen este procedimiento, así tu perro comprenderá que todos los humanos son sensibles.
Si no puedes detener los mordiscos de tu perro diciendo "No", primero enséñale la orden "Suelta", y usa esa orden para terminar el juego. Sin embargo, en este caso no ignores a tu perro por unos segundos, ya que estarías castigando el obedecer la orden. Simplemente detén el juego y reanúdalo cuando tu perro se calme.
Si tienes que usar la orden "Suelta" con mucha frecuencia, es que algo anda mal. Esta orden solamente te servirá para que tu perro te deje de morder cuando está muy entusiasmado. No debe ser parte del juego de "inhibir la mordida", salvo en muy contadas ocasiones.
No permitas que niños muy pequeños practiquen este ejercicio porque los resultados serán desastrosos. Los niños muy pequeños no tienen el control necesario para llevar el ejercicio de forma adecuada y es muy probable que el cachorro termine aprendiendo que es más divertido morder con fuerza para hacer más divertido el juego.
Nunca castigues físicamente a tu cachorro por morderte con fuerza. Eso solamente generará miedo o agresión. En todo caso, con el castigo no le enseñarás a inhibir su mordida, sino a no morder jugando. ¿Cual es el problema con esto? Que si decide morder cuando sea adulto, lo hará con muchísima fuerza.
Otra razón para no usar castigos físicos es que los cachorros no pueden controlar completamente sus impulsos hasta que son un poco mayores. Por tanto, aunque tu perro haya aprendido a inhibir su mordida, algunas veces estará muy entusiasmado como para darse cuenta que debe hacerlo. Cuando pase los cuatro o cuatro meses y medio podrá controlar su mordida con facilidad... si es que le has enseñado a hacerlo.
Finalmente, si existen clases para cachorros en tu ciudad, inscribe al tuyo antes que cumpla los cuatro meses y medio. Las clases para cachorros son quizás la mejor forma de enseñar la inhibición de la mordida porque tu perrito podrá jugar con otros cachorros. Además, contarás con apoyo del instructor y de los otros asistentes y harás muchos amigos.
- See more at: http://www.deperros.org/adiestramiento/inhibicion-de-la-mordida.html#sthash.hIVuNa0f.dpuf