dilluns, 12 de gener del 2015

Normes per anar al Metro amb el nostre gos

Quins gossos hi poden accedir?
A partir de l'1 d'octubre de 2014 qualsevol gos identificat electrònicament amb un xip i inscrit en el registre censal municipal pot accedir al metro en determinades condicions.

En quines franges horàries?
Els dies laborables entre l'11 de setembre i el 24 de juny, els gossos NO poden accedir de 7h- 9.30h ni entre les 17.00 i les 19.00 h.
Els caps de setmana i festius podran accedir sense limitació horària.
Entre el 24 de juny i l'11 de setembre podran accedir sense limitació horària.

Quins altres requisits de transport he de respectar?
- S'admet solament un gos per persona.

- Els menors de 16 anys no poden portar gossos considerats potencialment perillosos segons la normativa vigent. I les persones que els portin, hem de disposar de la llicència i la certificació acreditativa d'inscripció del gos en el registre municipal.
- Des de l'accés fins a la sortida al carrer, els gossos han d'anar amb morrió i subjectats en tot moment amb una corretja no extensible i a una distància inferior a 50 cm de les persones que els portin.

Si porto un gos, puc utilitzar els ascensors del metro?
Sí, els gossos poden utilitzar els ascensors i les escales de pedra.
Per a la nostra seguretat, NO es permet que utilitzin les escales mecàniques.

El meu gos pot ocupar un seient?
No, els gossos no poden ocupar un seient.

Si el meu gos causés danys o perjudicis, qui seria el responsable?
Hem de vigilar que no es produeixi cap situació de perill o de molèstia a la resta d'usuaris. També hem d'evitar obstruir els passatges o les portes tant a l'andana, les dependències (ascensors, etc.) com als vagons. La persona que porti el gos és la responsable dels danys o els perjudicis que el gos pugui ocasionar tant als usuaris com a l'empresa. La persona propietària del gos és la responsable subsidiària.

Hi ha alguna altra limitació?
En moments de gran aglomeració de persones i quan la seguretat dels usuaris i dels propis animals ho requereixi, l'empresa pot limitar l'admissió dels gossos.

Què passa si s'incompleixen les condicions establertes per a l'accés de gossos al metro?
Si no es respecten les condicions establertes per a l'accés de gossos al metro, la persona que el porti comet, segons les circumstàncies, una infracció greu o lleu (de conformitat amb els articles 64.s) o 65.p) de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.